กลุ่มผลประโยชน์1 - Mind Map

กลุ่มผลประโยชน์1 Mind Map
 
 
 
 

กลุ่มผลประโยชน์1 - Mind Map

1 years ago by: ploykor
 
 
 • กลุ่มผลประโยชน์
  • บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
   • 1. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างมักใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวเช่นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างพ่อค้าผู้มีเงินกับข้าราชการผู้มีอำนาจ
   • 2. กลุ่มผลประโยชน์ในรูปของกลุ่มพลังมักเพ่งเล็งไปที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมากกว่าฝ่ายอื่น
  • ปัจจัยก่อลักษณะและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
   • 1.สภาพสังคมไทย กลุ่มผลประโยชน์ไทยนิยมยกย่องบุคคลมีอำนาจขึ้นเป็นนายกหรือประธานของกลุ่ม
    • Idea
    • Idea
   • 2.อุปนิสัยของคนไทย ลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนไทยชอบความสะดวกสบาย ไม่มีข้อบังคับทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งทางการเมืองรวมทั้งทำให้การรวมกลุ่มขาดเอกภาพ
   • ทัศนคติต่อการเมือง คนไทยมักมองการเมืองเป็นสิ่งต้องห้ามอาจเป็นเพราะความเคยชินต่อการถูกปกครองในลักษณะที่ถูกหยิบยื่นให้เป็นส่วนใหญ่
  • ความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์
   • 1. แสดงข้อคิดเห็นให้ทราบถึงปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น
   • 2. แสดงความต้องการของกลุ่มอาชีพให้ผู้ครองรับทราบ
   • 3. เชื่อมโยงผู้ปกครองกับสมาชิกของกลุ่มให้ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและผลักดันนโยบายเพื่อกลุ่มของตน
   • 4. ทำหน้าที่ของการปฎิบัติงานของครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • 5. เป็นดุลของบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกันเอง
    • Idea
    • Idea
    • Idea
    • Idea
  • โครงสร้างของกลุ่มผลประโยชน์
   • 1. ยกย่องคนมีอำนาจ โดยยกย่องบุคคลของฝ่ายบริหารขึ้นเป็นนายกหรือประธานของกลุ่มแต่หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้ละทิ้งค่านิยมนี้ไป
    • Idea
    • Idea
    • Idea
   • 2. ขาดเอกภาพ ในสังคมไทยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีอยู่อย่างแพร่หลายดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์ไทยจึงมักขาดเอกภาพ ในวงวิชาชีพเดียวกันก็อาจเกิดการรวมกันเป็นกลุ่มซ้อนกันขึ้นมา แทนที่จะรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
   • 3. กิจกรรมเฉพาะผู้นำ การทำกิจกรรมมักกระทำโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้นำเท่านั้น สมาชิกธรรมดามากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
  • ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
   • 1.กลุ่มมาตุภูมิ มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พรรคพวกเดียวกันซึ่งมักประกอบกิจกรรมการกุศลหรือบันเทิงเริงรื่น
   • 2.กลุ่มอาสาสมัคร มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐบาลทำกระทำหรือมีนโยบายสอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำ
   • 3.กลุ่มอาชีพ เเบ่งออก 2 ประเภท
    • 1.กลุ่มลูกจ้างเเละกลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอและมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
    • 2.กลุ่มนายจ้างหรือนายทุนเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งกว่าเพราะมีทุนและอิทธิพลที่สามารถจะโน้มน้าวนโยบายสาธารณะได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
  • ความหมาย
   • กลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพราะมีอาชีพหรือจุดประสงค์อย่างเดียวกันและมีความต้องการที่จะให้นโยบายของรัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มตน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ต้องเป็นการรัฐบาลเอง แต่ต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
Report abuse
More Maps by This User