การจัดทำคู่มือจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย - Mind Map

การจัดทำคู่มือจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย Mind Map
 
 
 
 

การจัดทำคู่มือจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย - Mind Map

39 days ago by: taweesak wee
 
 
 • การจัดทำคู่มือจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย
  • หอจดหมายเหตุกรมวิทยาศาสตร์บริการ
   • วิสัยทัศน์พันธกิจ
   • แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
    • RoadMap
    • ActionPlan
   • โครงสร้างองค์กร
   • ระบบการจัดการทรัพยากรจดหมายเหตุ
   • การเผยแพร่
    • การให้บริการ
     • เอกสารสิ่งพิมพ์
     • เอกสารดิจิทัล
    • กิจกรรมเผยแพร่
     • การประชาสัมพันธ์
     • นิทรรศการ
      • ดิจิทัล
       • นิทรรศการเสมือนจริง
       • ออนไลน์
      • ภายในพื้นที่
       • จัดแสดงจำลอง
       • ของจริง
     • การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
     • ส่งเสริมความรู้
      • บุคคลทั่วไป/สร้างการรับรู้
      • พัฒนาบุคลากร วศ.
       • สร้างความรู้ความเขาใจ
    • กลุ่มเป้าหมาย
    • สัมมนาจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์
   • การจัดการฐานข้อมูล
    • การเข้าถึงฉบับเต็ม
    • การสืบค้นข้อมูล
    • เครื่องมือ
     • Software
     • มาตรฐาน
   • การจัดเก็บ
   • สถานที่
    • พื้นที่บริการ
    • พื้นที่จัดเก็บ
    • วัสดุ/ครุภัณฑ์
   • การประเมินคุณภาพ
    • คุณภาพการจัดการเอกสาร
    • คุณภาพการดำเนินงาน
    • คุณภาพการบริการ
   • คู่มือการจัดทำรายงาน
    • การจัดเก็บสถิติ
    • การรวบรวม/ประมวลและวิเคราะห์
    • ความถี่
    • รูปแนนวิธีการที่ใช้อ้าง
    • การสรุปรายงาน และนำเสนอ รวมถึงการเผยแพร่ รายวัน/รายสัมปดา์/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
    • รูปแบบการนำเสนอรายงาน
     • Data Visualization(Software)
     • Infographic/Motiongraphic/Database/เอกสารรายงาน/ช่องทางเผยแพร่
  • การกำหนดอายุเอกสาร
  • คู่มือการจัดการจดหมายเหตุ
   • จดหมายเหตุองค์กร
   • เหตุการณ์สำคัญ
   • บุคคล
   • วัตถุสิ่งของ
   • องค์ความรู้
  • คู่มือการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
   • คู่มือการปฏิบัติงาน
    • ขั้นตอนการจัดการเอกสาร
    • กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
  • การประสานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
   • อว
   • กรมศิลปากร
   • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  • แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุ
   • งานวิจัย
   • บทความ
   • แหล่งเผยแพร่ออนไลน์
   • การอ้างอิง
   • หอสมุดแห่งชาติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • ระบบบริหารจัดการ ปัจจุบัน
    • ระบบงานห้องสมุด
    • ระบบ iso9001
    • ระเบียบบริหารราชการ
   • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุ
  • เครือข่ายความร่วมมือ
   • ศปว
   • มหาวิทยาลัย
   • Idea
  • ผู้เกี่ยวข้อง
   • สท
   • นักวิทย์ นักวิจัย
   • ผู้บริหาร
   • คณะทำงาน
   • คณะกรรมการ
  • การศึกษาบริบทองค์กร
   • นโยบาย
   • ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
   • SWOT
   • Benchmarking
   • ทรัพยากร
   • ทางเลือกวิธีการดำเนินงาน
  • Idea
 • โครงร่างเนื้อหาการจัดทำเอกสารคู่มือ
  • คู่มือการให้บริการ
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
   • กฎระเบีบย มาตรฐานสากลในการให้บริการที่ใช้เป็นกรอบในการให้บริการ
   • วิธีการใช้บริการ
   • ประเภทผู้ใช้บริการ
   • เงื่อนไขการให้บริการ
   • ระยะเวลาในการให้บริการ
   • ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
   • คู่มือประชาชน(หากเป็นไปได้)
   • ช่องทางติดต่อสื่อสาร
   • ช่องทางเผยแพร่คู่มือ
   • วิธีการจัดทำคู่มือ
    • วีดิทัศน์
     • Ads
     • Motion graphic
    • สื่อสิ่งพิมพ์
     • แผ่นพับ
     • หนังสือคู่มือ
    • ออนไลน์
     • Ebook
     • Infographic
  • คู่มือแนวทางการจัดการเอกสาร
   • 1.ขอบเขต/ความหมาย
   • 2. ความรู้เบื้องต้น
   • 3.ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • 3.ทฤษฎีตามหลักวิชาการ หลักสากล ที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำคู่มือ
   • 4.ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   • มี FlowChatผังการไหล ตามรูปแบบของเอกสาร ในระบบ ISO
  • การจัดทำคู่มือต้องมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกันกับการจัดการเอกสารในระบบคุณภาพ
Report abuse
More Maps by This User