Fizika X Mind Map
 
 
 
 

Fizika X - Mind Map

3 years ago by: Oterkuci
 
 
 • Fizika X
  • Lëvizja
   • Shpejtësia-> V
   • Rruga -> l
   • Koha -> t
   • Nxitimi -> a
   • Lëvizje drejtëvizore
    • Lëvizje drejtëvizore e njëtrajtëshme
     • V= l/t
     • l = V * t
     • t = l/V
    • Lëvizje drejtëvizore e përshpejtuar
     • a = ▲V/▲t
     • a = const
     • a > 0
    • Lëvizje drejtëvizore e ngadalësuar
     • a < 0
     • a = const
     • a = ▲V/▲t
    • V = const
    • a = 0
   • Lëvizje rrotulluese
  • Forcat
   • Forcat
    • F = ma
    • G = mg
    • f = µN
    • F = -k * x
    • k -> koeficienti i shformimit
    • x -> zhvendosja, shformimi i sustës
    • N -> Forca e kundërveprimit
    • F -> forca
    • G -> forca e rëndesës
    • g -> nxitimi i rënies së lirë
   • Impulsi
    • p -> impulsi
    • p = mv
    • Ligji i ruajtjes së impulsit
     • p1 +p2 = p1' + p2'
   • Momenti i forcës
    • M -> momenti i forcës
    • M =F * d
    • Σ M(drejtim antiorar) me M(drejtim orar) = m*a
Report abuse
More Maps by This User