Fusha elektrike Mind Map
 
 
 
 

Fusha elektrike - Mind Map

2 years ago by: Olsi
 
 
 • Fusha elektrike
  • Ligjet e Kirkofit
   • Qarqet elektrike
    • Ligji I
     • Shuma e intensiteteve te rrymave qe hyjne ne nje pike cfaredo eshte e barabarte me shumen e intensiteteve qe dalin nga ajo pike.
    • Ligji II
     • Shuma e forcave elektromotore perqark cdo laku ne qark eshte e barabarte me shumen e diferencave potenciale ne kete lak
   • Kombinimet e rezistencave
    • Ne seri
     • Un=U1+U2+U3+...Un
     • In= I1=I2=I3=...In
     • Rn=R1+R2+R3+...Rn
    • Ne paralel
     • Un=U1=U2=U3=...Un
     • In=I1+I2+I3+...In
     • 1/R ek=1/R1+ 1/R2+ 1/R3+...1/Rn
  • Kondensatoret
   • Perbehen nga dy flete metalike, ne mes te te cilave eshte futur nje materia izolator. Armaturat e kondensatorit te ngarkuar kane ngarkesa dhe madhesi te barabarta, por shenja te kunderta.
   • Kapaciteti i kondensatorit
    • Sasia e ngarkeses se nje armature ku U eshte nje njesi (1V)
   • Energjia e kondensatorit
    • C=Q/U
    • Eshte e njejte me punen e kryer
    • W=Q*U/2
    • W=Q^2/2C
    • W=C*U^2/2
   • Llogaritja e kapacitetit
    • Kushtet fizike
     • Siperfaqja
     • Depertueshmeria elektrike
     • Distancave mes pllakave
     • Pershkueshmeria elektrike
    • Lidhja e kondensatoreve
     • Seri
      • 1/Cn=1/C1+1/C2+1/C3+...1/Cn
     • Paralel
      • Cn=C1+C2+C3+...Cn
  • Potencial elektrik
   • Puna e kryer per te sjelle ngarkesen pozitive njesia nga infiniti ne ate pike
   • U=A/q
  • Fuqia elektrike
   • Shpejtesia e transformimit te energjise
    • Shenohet me P (W)
   • Ligji i Xhaul Lencit
    • Varet nga:
     • Intensiteti i rrymes
     • Difereca potenciale ne skajet e komponenteve
   • P=A/t
   • P=I*U
   • Q=I^2*R*T
   • P=I^2*R
  • Ligji i Kulonit
   • Dy ngarkesa pikesore B-V me forca qe jane ne perpjestim te drejte me prodhimin e ketyre ngarkesave dhe ne perpjestim te zhdrejte me katrorin e largesise mes tyre
    • F=k*q1*q2/r^2
  • Ligji i Omit
   • I=U/R
   • Rryma qe rrjedh ne nje rezistence omike eshte ne perpjestim te drejte me diferencen potenciale ne skajet e saj dhe ne perpjestim te zhdrejte me rezistencen
   • Llojet e percuesve
    • omik
     • I bindet ligjit te Omit
    • jo omik
     • Nuk i bindet ligjit te Omit
  • Rezistenca
   • Raporti i diferences potenciale me intensitetin e rrymes
   • R=U/I
   • Pengesa qe nuk lejojne kalimin e rrymes elektrike
   • Rezistenca specifike
    • Faktoret
     • Temperatura
     • Gjatesia L
     • Siperfaqja e prerjes terthore S
     • Materiali qe perdoret
  • Forca elektromotore
   • Puna e kryer mbi ngarkesen njesi kur ajo pershkon te gjithe qarkun
   • Njesi matese (V)
   • =A/q
  • Intensiteti
   • Sasia e ngarkesave qe rrjedhin ne njesine e kohes
   • Njesia matese (A)
   • I=q/t
   • I=U/R
Report abuse
More Maps by This User