Gjuhe shqipe1 Mind Map
 
 
 
 

Gjuhe shqipe1 - Mind Map

1 years ago by: Blerina
 
 
 • Gjuhe shqipe
  • Tekst udhezues
   • vecorite gjuhesore, stilistike
    • Perdorimi i gjuhes teknike.
    • Perdoret gjuha standarde, e thjeshte dhe e qarte.
    • Foljet perdoren ne menyren urdherore, lidhore dhe deftore.
  • Tekst argumentues
   • Karakteristikat strukturore
    • Hyrje
    • Zhvillim
     • zhvillimi i argumenteve.
    • Mbyllje
     • rimarrja e tezes
     • Idea
   • Karakteristikat gjuhesore e stilistike
  • Gjymtyret e dyta ne fjali
   • Percaktori
   • Rrethanoret
    • vendi, kohe,sasi, menyre, qellim, shkak
   • Kundrinoret
  • Shkrimi i fjaleve
   • njesh
   • ndaras
  • Shkrimi i fjaleve me vize lidhese ne mes
  • Lokucione ndajfoljore
  • Ndajfolja
  • Kundrinori
   • I drejte
    • U pergjigjet pyetjeve: Ke? C' /Cfare? Cilin /Cilen?
    • Ai shprehet me:
     • emer
     • gr.emeror
     • peremer
     • ndajfolje te emerzuara
     • trajte e shkurter e peremrit vetor
   • I zhdrejte
    • me parafjale
    • pa parafjale
    • Ai shprehet me:
     • emer
     • gr.emeror
     • peremer
     • ndajfolje te emerzuara
     • trajte e shkurter e peremrit vetor
  • Percaktori
  • Antonimet
   • antonime leksikore
   • antonime gramatikore
Report abuse
More Maps by This User