Qeliza,organelet dhe levizja e lendes - Mind Map

Qeliza,organelet dhe levizja e lendes Mind Map
 
 
 
 

Qeliza,organelet dhe levizja e lendes - Mind Map

2 years ago by: elena gjinaj
 
 
 • Qeliza dhe organelet e saj
  • organelet e saj
   • membrana qelizore
    • 2 shtresa fosfolipid(yndyrna)
    • proteina
    • fuksioni
     • kufizon
      • Idea
     • lejon levizjen e lendes
   • mitokondria
    • membrana e jashtme
    • membrana e brendshme
    • kreshta(f.anaerobe)cepat.
    • matriks
     • prodhohet ATP
     • hapesira midis kreshtave
   • kloroplast
    • membrane e jashtme
     • Idea
    • ne strone nuk ka krolofil
    • trastat
     • e gjata-dilakoide
     • e shkurtra-grana
    • ne to ndodhet krolofili-faza me drite
    • membrane e jashtme
     • Idea
   • ribozomi
    • njesia
     • e vogel
     • e madhe
    • funksioni-sinteza e proteinave
    • perberja kimike eshte ARN-r+proteina
    • nese lidhen me disa fije quhet poli ribozom
    • vakuolat
     • bimore-ka vetem uji
     • shtazore-H2O+ushqim
   • aparati i golxhit
    • e ndertuar
     • trastat
     • kanale
     • fshikza
    • funksioni
     • sintetizon enzima
     • glikoproteina nepermjet kanaleve te fshikzes
      • gliko
     • glikolipide nepermjet kanaleve te fshikzes
    • kur fshikza shkeputet nga A.G nje organel te quajtur lizozom
    • 40 lloje enzimash
    • tret
     • ushqimin
     • organela te vdekura
     • tret dhe vet qelizen
   • REP-rrjeti endoplazmatike
    • formon membranen berthamore
    • mban ribozome
    • merr pjes ne biosintezen e proteinave
    • transporton lenden
   • centrioli
    • vetem te shtazoret
    • ka formen e nje shkopi cilindrik ka 9*3 mikrotuba 9 grupe treshe
    • -1 qeliz ka 2 cope
    • formon boshtin e ndarjes ne mitoze
   • berthama
    • membrana berthamore
     • ka pore(ARN)
    • kromatina
     • ka 2 berthamza(ARN)
  • qeliza eshte njesia me e vogel ndertimore dhe funksionale e nje gjallese
  • qeliza
   • bimore
    • ka mur qelizor
    • nuk ka centrozom
    • ka plastid
    • nuk ka flagje
    • ka vakuola te medha
   • shtazore
    • nuk ka mur qelizor
     • nuk ka mur qelizor
    • ka centrozom
    • nuk ka plastid
    • ka flagje
    • ka vakuola te vogla
  • format dhe permasat
   • permasa te ndryshme
   • format
    • bimore
     • forma te rregullta
    • shtazore
     • forma te larmishme
Report abuse
More Maps by This User