STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË FORMIMIT LËNDOR TË MËSUESIT NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR - Mind Map

STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË FORMIMIT LËNDOR TË MËSUESIT NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Mind Map
 
 
 
 

STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË FORMIMIT LËNDOR TË MËSUESIT NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR - Mind Map

3 months ago by: Vionela Loga
 
 
 • STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË FORMIMIT LËNDOR TË MËSUESIT NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
  • Ka si qëllim kryesor të përshkruajë një vizion për mësimdhënien, me fokus plotësimin e nevojave dhe të interesave individuale të nxënësit për dijen.
  • Përse vlejnë këto standarde?
   • Këto standarde i vlejnë së pari, vetë mësuesit. Mësuesi mbështetet në to për të vlerësuar performancën e tij, duke dalluar anët e veta të forta dhe nevojat, si dhe për të kuptuar më mirë përparimin e tij profesional, pra për t'u vetëvlerësuar. Ato ndihmojnë që mësuesi në mënyrë individuale të menaxhojë vetë secilën nga fazat e mëposhtme:
  • STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM TË MËSUESIT
   • Përgatitja shkencore"
   • Njohja dhe zbatimi i dokumentacionit arsimor
   • “Kurrikula dhe zhvillimi i kompetencave kyç”
   • Mësimdhënia, të nxënit dhe gjithëpërfshirja
   • “Vlerësimi i të nxënit
   • “Zhvillimi profesional dhe personal
   • “Bashkëpunimi me kolegët dhe komunikimi
   • Bashkëpunimi me komunitetin
  • Standardet profesionale të mësuesit të matematikës
   • KONCEPTIMI I MATEMATIKËS NËPËRMJET KOMPETENCAVE MATEMATIKORE
   • MJESHTËRIA PËR NUMRAT DHE VEPRIMET ME TO
   • ZHVILLIMI I ALGJEBRËS, I FUNKSIONIT DHE NJEHSIMET DIFERENCIALE DHE INTEGRALE7
   • PROCESET E MATJES DHE TË TRIGONOMETRISË, METODAT GJEOMETRIKE NË PLAN DHE NË HAPËSIRË
   • ZBATIMI I STATISTIKËS DHE I PROBABILITETIT
   • QËNDRIME DHE VLERA NË MËSIMDHËNIEN E LËNDËS SË MATEMATIKËS
  • VETËVLERËSIMI I MËSUESIT DUKE U BAZUAR NË STANDARDET PROFESIONALE
   • Mësuesi është përgjegjës për arritjet e nxënësve të tij. Ai duhet të shqyrtojë here pas here se si po e përmbush këtë përgjegjësi. Analiza serioze, e detajuar dhe periodike e vetes mbi bazën e këtyre standardeve i jep mësuesit një mundësi të çmuar për të kuptuar në kohë pikat e tij të forta dhe ato të dobëta.
    • Niveli 4: Arritje shumë të mira
    • Niveli 3: Arritje të mira që kanë nevojë për përmirësim
    • Niveli 2: Arritje të mjaftueshme që kanë nevojë të konsiderueshme për përmirësim
    • Niveli 1: Arrije të dobëta që kanë nevojë të domosdoshme për përmirësim
  • Standardet profesionale të fushës “TIK dhe Teknologji”
   • BAZAT E KOMPJUTERIT DHE KONCEPTET TEKNOLOGJIKE
   • NJOHJA E KOMPONENTËVE TË TIK-UT
   • APLIKIMI I TEKNOLOGJISË NË MËSIMDHËNIE
   • PËRDORIMI EFEKTIV I INTERNETIT
   • EKSPLORIMI I ARRITJEVE NË TEKNOLOGJI
   • EDUKIMI ONLINE
   • KOMUNIKIMI ONLINE
   • MJEDISI I TË NXËNIT
   • MENAXHIMI I TË DHËNAVE
   • APLIKIMI I TEKNOLOGJISË NË KURRIKUL
   • : STRATEGJITË TEKNOLOGJIKE QË MBËSHTESIN MËSIMDHËNIEN/MËSIMNXËNIEN
   • SHOQËRIA DHE ETIKA
   • PËRDORIMI LIGJOR I TEKNOLOGJISË
   • TEKNOLOGJI E SIGURT NË MËSIMDHËNIE
   • RESPEKTIMI I DIVERSITETIT
  • RRJETI MATEMATIKE & TIK
Report abuse
More Maps by This User