Të drejtat themelore te njeriut - Mind Map

Të drejtat themelore te njeriut Mind Map
 
 
 
 

Të drejtat themelore te njeriut - Mind Map

3 years ago by: Klaudja
 
 
 • Të drejtat e njeriut
  • Të drejtat themelore
   • Të drejtat të cilat cilat i përkasin çdo personi dhe janë të lidhura ngushtë me natyrën e tij si qenje njerzore.
    • e drejta e jetës
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
    • e drejta e mendimit
    • e drejta e familjes
    • e drejta e emrit
    • e drejta e fjalës etj.
     • Idea
  • Të drejtat universale të njeriut
   • Të drejta të cilat fitohen gjatë jetës dhe që mbrohen me ligj nga kushtetuta e shtetit.
    • e drejta e tashëgimisë
     • Idea
    • e drejta e votës
    • Ie drejta për të zgjedhur
    • e drejta për tu zgjedhur etj.
  • Të drejtat morale
   • Të drejta të cilat nuk janë të shkruara apo që nuk mbrohen me ligj por që janë të moralshme dhe që nuk cënojnë dinjitetin e njeriut mbi të gjitha.
  • te drejtat ndahen në disa kategori
   • civile
    • trajtimi i barabartë para ligjit
     • Idea
    • ndalimi i dhunës dhe keqtrajtimit të njeriut
    • siguria e jetës familjes dhe banesës.
     • Idea
     • Idea
    • e drejta e fesë etj.
   • ekonomike
    • e drejta e punës dhe profesionit
     • Idea
     • Idea
    • e drejta e pasurisë, trashëgimisë
     • Idea
    • e drejta e pushimit e paguar
     • Idea
    • e drejta e një jetese me nivel të përshtatshëm.
   • politike
    • e drejta për tu zgjedhur dhe për të zgjedhur.
    • e drejta e tubimit paqësor
    • e drejta e organizimit dhe e pjesëmarrjes në qeverisje.
     • Idea
   • sociale
    • e drejta e kujdesit shëndetësor.
    • Idea
     • Idea
  • Të drejat e njeriut janë të drejtat që lidhen me garantimin e jetës së lirë, të barabartë e me dinjitet për të gjithe qytetarët pa dallime apo diskriminime.
Report abuse
More Maps by This User