Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 10 - Mind Map

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 10 Mind Map
 
 
 
 

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 10 - Mind Map

3 years ago by: redi
 
 
temat e tik-ut 10
 • Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
  • TEMATIKA 1
   • BOTA E KOMPJUTERIT
    • 1.1 Teknologjia e informacionit në shërbim të njeriut
    • 1.2 Rëndësia e ruajtjes së informacionit
    • 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
    • 1.4 Pajisjet hyrëse, dalëse dhe ato të ruatjes së informacionit
    • 1.5 Ruajtja e të dhënave (Backup)
    • 1.6 Rrjeti kompjuterik
    • 1.7 Llojet e rrjeteve
    • 1.8 Topologjia e rrjetave
    • 1.9 Kanalet e transmetimit
    • 1.10 Zgjidhja e problemeve në kompjuter
  • TEMATIKA 2
   • PËRPUNIMI DIGJITAL I TË DHËNAVE
    • 2.1 Plani fi kimi nëpërmjet Mind mapping
    • 2.2 Përdorimi i Mind mapping
    • 2.3 Njohja me programin Flash
    • 2.4 Kon fi gurimet në ndërfaqen e Flash-it
    • 2.5 Pasurimi i animimit në Flash
    • 2.6 Përdorimi i keyframe dhe shtresave
    • 2.7 Vizatimet në Flash
    • 2.8 Përpunimi i imazheve
    • 2.9 Përdorimi i efekteve në ndryshimin e imazhit
    • 2.10 Shtimi i efekteve vizualë
    • 2.11 Ndarja dhe grupimi i objekteve
    • 2.12 Konvertimi i Vector Art në Bitmap Art
    • 2.13 Përsëritje
    • 2.14 Test
    • 2.15 Kombinimi i ngjyrës së një objekti ekzistues
    • 2.16 Përfshirja e objekteve multimediale në prezantim
    • 2.17 Publikimi i animacionit në Flash
  • TEMATIKA 3
   • PROGRAMIMI NE WEB
    • 3.1 Njohja me Web-in
    • 3.2 Publikimi i faqeve web
    • 3.3 Publikimi i faqeve Web, protokolli FTP
    • 3.4 Formatimi i faqes dhe listat në HTML
    • 3.5 Tabelat në HTML
    • 3.6 Ndërtimi i formularëve në HTML
    • 3.7 Ndërtimi i formularëve
    • 3.8 Frame dhe FrameSet në HTML
    • 3.9 HTML dhe CSS
    • 3.10 Ndërtimi i faqeve web nëpërmjet DreamWeaver
    • 3.11 DreamWeaver dhe CSS (vazhdim)
    • 3.12 Njohja me gjuhën JavaScript
    • 3.13 JavaScript në HTML
    • 3.14 Elementet e HTML dhe JavaScript
    • 3.15 Gjuha e PHP dhe aplikacionet në Web
    • 3.16 Ndërtimi i një faqeje web
  • TEMATIKA 4
   • PROGRAMIMI DHE ALGORITMIKA
    • 4.1 Algoritmet,përku fi zimet dhe rregullat bazë
    • 4.2 Ndërtimi i bllok-skemave dhe operatorët kryesorë të algoritmeve
    • 4.3 Praktikë
    • 4.4 Ciklet dhe përdorimi i tyre.
    • 4.5 Nga shkrimi tek ekzekutimi i një programi
    • 4.6 Mënyrat e programimit
    • 4.7 Gjuhët e programimit
    • 4.8 Njohja e programeve
    • 4.9 Përpilimi dhe ekzekutimi
    • 4.10 Konstantet,ndryshoret dhe tipat standartë
    • 4.11 Tipat standartë
    • 4.12 Operacionet e përpunimit të të dhënave
    • 4.13 Tabelat dhe funksionet
    • 4.14 Konceptimi i projekteve
    • 4.15 Struktura e të dhënave
    • 4.16 Algoritmet e kërkimit
    • 4.17 Algoritmet e rënditjes
    • 4.18 Programimi në Scratch + vazhdim
    • 4.19 Krijimi i një loje kompjuterike
    • 4.20 Test
  • TEMATIKA 5
   • JAVA
    • 5.1 Konceptet bazë të Java-s
    • 5.2 Llojet e programev në Java
    • 5.3 Njohuri rreth programit të orientuar nga objekti
    • 5.4 Ndërtimi i një programi në Java
    • 5.5 Përdorimi i mjedisit BlueJ
    • 5.6 Ndërtimi i aplikacioneve dhe applet-ve në Java
    • 5.7 Përsëritje
    • 5.8 Test
Report abuse
More Maps by This User