Temat kryesore per periudhen e 2te Roniel Sara - Mind Map

Temat kryesore per periudhen e 2te Roniel Sara Mind Map
 
 
 
 

Temat kryesore per periudhen e 2te Roniel Sara - Mind Map

1 years ago by: MalionSara
 
 
Roniel Sara XI-11
 • Temat kryesore per periudhen e 2te Roniel Sara
   • Tekstet Argumentuese
    • Perkufizim
     • synohet bindja e lexuesit
      • argument
      • arsyetim
     • ndarja ne 2 lloje
      • koment argumentues
       • subjektiv
      • tekst argumentues shkencor
       • objektiv
     • jane:
      • fjalime politike
      • vendimet gjyqesore
      • letrat e hapura
      • komentet
      • opinionet publicistike etj.
    • Karakteristikat Strukturore
     • Parashtrimi
      • Paraqitet ceshtja
     • Teza
      • Ide qe mbrohet me argumente
     • Argumentet
      • Arsyetime
       • kundershtojn
       • vertetojn
        • tezen
     • Antiteza
      • Gjykimi qe i kunderzihet tezes
     • Perfundimet
      • Ripohimi i tezes
    • Karakteristikat stilistike
     • peremra ne veten e pare
      • njejes
      • shumes
      • parashtrim i argumentit
       • ne mbeshtetje te tezes
     • tekste te tjera
      • pershkrues
      • shpjegues
      • rrefyes
     • citohen burime te besueshme
      • shkencore
    • Karakteristikat gjuhesore
     • ndertohen mbi leksik
      • ne varesi te fushes se argumentit
     • Perdorimi i foljeve gjysmendihmese
      • qendrimi i folesit
       • mund
       • duhet
      • shprehin:
       • mundesine e ndodhjes se nje veprimi
       • shkallen e vertetesise se argumentit
       • lidhje logjike mes argumenteve
     • ngjall emocion
      • bindje e lexuesit
     • folje argumentuese
      • gjykoj
      • vleresoj
      • kundershtoj
      • mendoj
      • mbeshtes etj.
  • Ndajfolja
   • Shkallet
    • Krahasore
     • me mire...
    • Siperore
     • Shume mire...
    • Pohore
     • mire...
   • Sipas menyres se fjaleformimit
    • Te parme
     • Mire, Shpejt...
    • Te prejardhura
     • Barkazi , lirshmerisht...
    • Te perngjitura
     • Kurdo , kudo ...
   • Mund te perdoren me vete si :
    • Percaktore
    • Rrethanore
   • Kane kuptim te mevetesishem leksikor
   • Eshte nje pjese e pandryshueshme e ligjerates e cila shpreh nje tipar te gjendjes ose te foljes se shprehur nga folja
   • Klasifikimi
    • Rrethanor
     • Emerton rrethanat e nje veprimi te shprehur nga folja
      • Nd. Kohes
      • Nd. menyre
    • Percaktor
     • Emertojne tiparin e nje veprimi dhe shkallen e intensitetit te tij
      • Nd. sasie
      • Nd. vendi
      • Nd. shkaku
  • Lokucionet ndajfoljore
   • Grup fjalesh me lidhje te qendrueshme kuptimisht dhe gramatikisht =me ndajfoljen
   • Formohen nga:
    • perseritja e te njejtit emer me lidhezen e
    • nga bashkimi i ndajfoljeve me kuptimin antonimik te lidhura me (e) ose me (-)
    • nga perseritja e se njejtes ndajfolje te lidhura me (e) ose me (-)
    • Nga perseritja e nje emri ne formen e numrin shumes
    • Nga bashkimi i nje emri ne rasen emerore trajta e shquar+emer ne rasen dhanore trajta e shquar
    • Nga perseritja e te njejtit emer me ndrmjetesine e parafjales
    • Nga nje parafjale dhe nje numeror
    • Nga nje ndajfolje+nje parafjale+ndajfolje
    • Nga parafjalet (me) ose (per) + mbiemer i emerzuar i gjinise asnjeanese
    • nga nje parafjale +emer i pashquar
  • Antonimet
   • nga greqishtja
    • anti+onyma (kunder plus emer, emertim)
   • FJALE TE NDRYSHME ME KUPTIM TE KUNDERT.
   • cilesi (mbiemra ndajfolje)
   • Grupimet
    • A. leksikore
     • te kunderta -nga kuptimi
      • hyj-dal , vij-iki etj.
    • A/gramatikore
     • kuptim >< por ngjashmeri te pjesshme ne forme
      • i ditur - i paditur
   • A. mohuese
    • njera fjale mohon tjetren-
     • burre-grua etj.
   • A. te shkalleve te ndryshme
    • te plota
     • i rende- i lehte , i madh- i vogel
    • shkalle me e ulet
     • i nxehte - i ftohte , i ngrohte - i ftohte
      • i nxehte -i ftohte eshte me e forte se i ngrohte -i ftohte
   • A. te ndersjellta
    • marr -jap shes-blej
   • !!!PJESEZA "NUK' DHE "S' " NUK PERDOREN PER TE FORMUAR ANTONIME !!!
   • !!! NUK JANE ANTONIME FJALE ME KUPTIM JO KOMPLET TE KUNDERT !!!
    • i bardhe-i kuq(gabim) i bardhe- i zi (e sakte)
   • Perdoren ne dy drejtime
    • mjete shpjeguese /plotesuese
     • psh. ne fjalor perkrah fjales i vogel jepet dhe antonimi i saj (i madh) per qartesim
    • ne ligjerime e stile te ndryshme te gjuhes
     • letersi artistike
      • ANTITEZAT
       • Se të deshte kur s’të deshnin se të qante kur të qeshnin se të veshte kur të çveshnin nëna moj, të ra dëshmor -F. Noli
  • Gjymtyrët e dyta
   • Rrethanori
    • kohe
     • kur?
      • tregon kohën e kryerjes së veprimit
    • menyre
     • si?
      • tregon mënyrën e kryerjes së veprimit
    • vendi
     • ku?
      • tregon kohen e kryerjes së veprimit
    • shkaku
     • pse?
      • tregon shkakun e kryerjes së veprimit
    • sasie
     • sa?
      • ku?
       • tregon sasine
    • qellimi
     • perse
      • tregon qellimin e kryerjes së veprimit
   • Kundrinori
    • Kundrinori i drejtë dhe i zhdrejtë
     • Perkufizim
      • gjymtyre e dyte
       • varet dhe drejtohet nga nje gjymtyr tjeter
       • lidhet drejtperdrejt me foljen
        • e shtjelluar
        • e pashtjelluar
      • shprehet me
       • emra frymeroresh
       • sendesh
        • bie veprimi i kryefjales
       • peremra
       • grup fjalesh
      • gjymtyre e domosdoshme
       • folje kalimtare
        • kerkon kundrinor
     • Kundrinori i drejte
      • varet nga
       • folja
        • ploteson kuptimin
        • e drejton ne rrasen kallzore
        • e shtjelluar
         • Mora nje liber ne bibloteke.
        • e pashtjelluar
         • U nisa per te marre nje liber ne bibloteke.
      • u pergjigjet pyetjeve
       • ke?
       • Cfare?
       • cilin/cilen?
      • Shprehet me:
       • emer
        • Fike driten!
       • grup emeror
        • Fike ate drite!
       • peremer
        • Nuk shoh gje.
       • ndajfolje te emerzuar
        • Pse e anashkalon pse-ne?
       • trajte te shkurter te peremrit vetor
        • Nuk e kujtoj me.
        • qendrojne prane foljes
         • para
          • Nuk me kujtohet asgje.
         • pas
          • Merre shtruar.
         • ne mes
          • Mbyllini librat.
      • Mund te rimeret
       • me trajta te shkurtra peremerore
        • i shprehur ne fjali
         • E mbylle deren? E mbylla.
        • jo i shprehur ne fjali
      • Rend te lire ne fjali
       • per arsye stilistikore
       • ruan lidhjet me fjalet drejtuese
     • Kundrinori i zhdrejt
      • varet nga:
       • Folja
        • ploteson kuptimin e saj
        • e drejton ne rrasen dhanore
        • e shtjelluar
         • Njerezve u ishte sosur durime
        • e pashtjelluar
         • Duhet guxim per t'iu afruar ketij mali
      • u pergjigjet pyetjeve
       • kujt?
       • cilit?
       • ciles?
      • shprehet me:
       • emer
        • U shkrove prinderve?
        • rimeret nga nje trajte e shkurter peremerore
       • grup emeror
        • Nuk di t'i pergjigjem kesaj pyetje
       • peremer
        • Po u drejtohem te gjitheve.
       • ndajfolje te emerzuar
        • Ai u trembet pseve.
       • trajte te shkurter te peremrit vetor
        • Me thuaj te verteten.
      • del i shoqeruar me parafjale
       • Rasat
        • emerore
        • kallzore
        • rrjedhore
   • Percaktori
    • me drejtim
     • Shprehet me: me emër në rasën gjinore, kallëzore e rrjedhore pa parafjalë:
      • Shembuj të përcaktorëve me emra në gjinore: fytyra e plakut, librat e nxënësve, halat e pishave, druri i arrës,
      • Shembuj të përcaktorëve me emra në kallëzore: Ky përcaktor tregon një karakteristikë duke shënuar: Përmbajtjen, kur lidhet me emra që tregojnë masë vëllimore, si: shishe, gotë, thes, grusht, pjatë, lugëetj.:një gotëujë, një shishe vaj, një thes miell, një grusht misër, një pjatëgjellë, njëlugëmjaltë
      • Shembuj të përcaktorëve me emra në emërore: Këtu do të ndërtohet një fabrikënga më modernet
      • Shembuj të përcaktorëve me emra nëkallëzore: shportëme mollë, tufëme lule infermieret me përparëse
      • Shembuj të përcaktorëve me emra nërrjedhore: shkallëprej druri, bluzëprej pambuku
    • me bashkim
     • Shprehet me : me përemra të palakueshëm,me forma të pashtjelluara të paskajores dhe të pjesores,me numërorë, me ndajfolje
      • Shembuj të përcaktorëve me paskajore: dëshira për të ardhur, vullneti për të studiuar, shpresa për t’u kthyer, shteg për të shpëtuar, kostum për të qenë, fjalëpër t’u thënë etj.
      • • Shembuj të përcaktorëve me pjesore: Dy njerëz hipur mbi kuaj po kalonin nërrugë. E gjetën në mes të një are mbjellë me grurë.
      • me ndajfolje: vendi përreth, rruga djathtas, pylli përtej, ai atje, ne këtej etj
      • . me numërorë:Gjergj Elez Alia dergjej në shtrat me nëntë plagë. Doli jashtë dhe u thirri dy shokëve. Ato janëdy vajzat e mia.
    • me pershtatje
     • shprehet me mbiemër, me përemër dhe me numërorët tre (tri), të dy, të tre etj.
      • Mbiemrat si përcaktorë shprehin cilësi (tipare) të emrave a përemrave të pacaktuar me përdorim emëror: asgjë, diçka, gjësendi, kurrgjë etj.
      • Përemrat ( dëftorë, pronorë, si dhe disa përemra pyetës e të pacaktuar). -
      • Numërorët tre, tëdy, të tre: Tre njerëz dukeshin e zhdukeshin te maja e bregut.
  • Teksti udhezues
   • Tekstet udhezuese kane si funksion qe te japin udhezime, te diktojne rregulla dhe te tregojne normat e nevojshme per menyren se si duhet te sillemi ne situata te caktuara(p.sh. recetat e gatimit, udhezuesit per perdorimin e barnave, udhezuesit e perdorimit per montimin e aparaturave, rregulloret, ligjet etj.
    • Teksti udhezues1- Udhezuesit udhezojne se si vihet ne perdorim pajisja2- Rregulloret tekste udhezuese ne formen e detyrimevea) Pershkrimi (permban listen e materialeve dhe te mjeteve qe duhen pasur per te vepruarb) Procedura (tregon renditjen e njepasnjeshme te veprimeve qe duhen kryer)c) Paralajmerimet (kujdes! Te vendosura zakonisht ne fund te tekstit, terheqin vemendjen per rreziqe)
     • Karakteristikat e teksteve udhezuese- E nevojshme foto, skica, ilustrime- Gjuha standarte, e qart, e thjeshte- Perdoret terminologji administrative, teknike- Foljet ne menyren urdherore ose lidhore
      • Permbledhja:Eshte paraqitja e shkurtuar, duke dhene gjerat thelbesore te 1 teksti.Si behet permbledhja:1- Te lexojme me kujdes dh eta kuptojme tekstin2- Te percaktoni nivelin e sintetizimit3- Te dalloni ne brendesi te tekstit informacionet dhe konceptet me te rendesishme4- Te shkruani permbledhjen5- Te rilexoni permbledhjen
Report abuse
More Maps by This User