tik 10 Mind Map
 
 
 
 

tik 10 - Mind Map

3 years ago by: armanda
 
 
 • tik 10
  • bota e kompjuterit
   • teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut
    • perdorimet e TIK-ut
    • parimet ergonomike
   • rendesia e ruajtjes se informacionit
    • kodifikimi i informacionit
    • perpunimi i informacionit
    • siguria e informacionit
   • terminilogjia dhe funksionimi i kompjuterit
    • funksionet e kompjuterit
    • procesori
    • memoria
   • paisjet hyrese dalese dhe ato te ruajtjes se informacioni
    • llojet e memories
    • paisjet periferike
   • ruajtja e te dhenave
    • njohja me backup-in
    • ruajtja e programeve
   • rrjeti kompjuterik
    • rrjeti kompjuterik
    • elementet baze te rrjetit kompjuterik
    • perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik
   • llojet e rrjeteve
    • klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se mbulimit
    • klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures
   • topologjia e rrjetev
    • topologjia bus
    • topologjia star
    • topologjia ring
    • topologjia mesh
    • topologjia tree
    • topologjia hibride
   • kanalet e transmentimit
    • kanalet e transmentimit kabllor
    • kanalet e transmentimit jokabllor
   • zgjidhja e problemeve ne kompjuter
    • teknikat e zgjidhjes se problemeve gjate punes ne kompjuter
  • perpunimi digjtal i te dhenave
   • planifikimi i mind mapping
    • mind mapping
    • krijimi i projektit tuaj ne mindview
    • krijimi i nje diagrami te ri
    • komandat online te mindview
   • perodorimi i mind mapping
    • menyrat e funksionimit te mind mapping
    • bashkngjitjet dhe hyperlink-et
   • njohja me programin flash
    • parametrat e nderfaqes se flash-it
    • prezantimi i flash-it
    • konfigurimi i stage
   • konfiguriet ne nderfaqen e flash-it
    • modelet e faqes se punes dhe ruajtja e tyre
    • krijimi i nje dokumenti te ri ne flash
   • pasurimi i animimit ne flash
    • krijimi i sekuencave ne flash
    • renditja e sekuencave ne rreshtine kohes
   • perdorimi i keyframe dhe shtresave
    • krijimi dhe levizja e keyframe-ve
    • organizimi i frekuencave
   • vizatimet ne flash
    • krijimi i imazhit duke perdorur grafike
    • ndertimi i imazhit
   • perpunimi i imazheve
    • krijimi i formave ne flash
    • perdorimi i mjeteve te transmetimit
    • perdorimi i copy paste
    • ndryshimi i formes se kontureve
    • ndryshimi i ngjyrave te mbushjes se gotes
   • perdorimi i efekteve ne ndryshimin e imazheve
    • krijimi i gradienteve te ndryshem
    • menyra e transformimit te gradientit
   • shtimi i efekteve vizuale
    • perdorimi i bimmap fill-it
    • grupimi i objekteve
    • krijimi i modeleve dhe dekorimit
   • ndarja dhe grupimi i objekteve
    • krijimi i objekteve duke u nisur nga imazhet me te thjshta
    • perdorimi i decorated brush-it
    • perdorimi i deco tool
   • kovertimi i vector art ne bitmap art
    • krijimi i imazheve ne vector art
    • krijimi i vektoreve
    • ndryshimi i vektoreve nepermjet selection dhe subselkection
    • fshirja ose shtimi i pikave fundore
   • perseritje
   • test
   • kombinimi i ngjyres se nje objekti ekzistues
    • krijimi i transparences
    • krijimi dhe ndryshimi i tekstit
   • perfshirja e objekteve multimedialeve'
    • vendosja e vidiove ne flash
    • vendosja e nje vidioje
   • pune praktike
Report abuse
More Maps by This User